Rezerwacja online

Rezerwacja online

Aby zgłosić chęć zakupu abonamentu prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego.

Zapraszamy na Parking Wielopoziomowy.

Obecnie nie oferujemy wynajmu miejsc na Parkingu Naziemnym.

Poniżej znajdują się wzory dokumentów do wglądu – Umowa Najmu, Regulamin, Cennik, Polityka Prywatności.

Po otrzymaniu danych z formularza, Biuro Parkingu skontaktuje się z Państwem w celu przekazania dalszych informacji. 

  Parking wielopoziomowyParking naziemny

  Data rozpoczęcia

  Wybierz abonament

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przekazywania mi informacji handlowych drogą elektroniczną przez Descont sp. z o.o. sp.k. zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L nr. 119, str.1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U Dz.U.2019.123 ze zm.).

  Uprzejmie informujemy, iż administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach usług parkingowych jest Descont Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42, 53 - 611 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000490693, o numerze NIP 894-29-01-374, REGON: 020523946. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zostały zawarte w Zasadach Ochrony danych osobowych dostępnych poniżej.

  Zgromadzone Dane osobowe przetwarzane są przez czas współpracy pomiędzy Administratorem Danych Osobowych a osobą, której dane dotyczą, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony jeżeli przetwarzanie okaże się niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie wyłącznie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

  Wzór Umowy

  Regulamin

  Cennik

  Zasady Ochrony Danych